Syria ethnoreligious map

Description:
This map shows ethnoreligious groups in Syria.