Map of Savaiʻi Island

Savaiʻi Island Location Map

Full size Savaiʻi Island Location Map

Online Map of Savaiʻi


About Savaiʻi:
The Facts:
Districts: Fa'asaleleaga, Gaga'emauga, Gaga'ifomauga, Vaisigano, Satupa'itea, Palauli.
Towns: Salelologa, Safotulafai, Saleaula, Aopo, Asau, Satupa'itea, Vailoa.
Area: 654 sq mi (1,694 sq km).
Population: ~ 45,000.